ผศ. พิพัฒน์ กระแจะจันทร์
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Pipad Krajaejun is a lecturer in history at Thammasat University's Faculty of Liberal Arts.