รองศาสตราจารย์ เวียงรัฐ เนติโพธิ์ เป็นอาจารย์ประจำที่ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนใจศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ ความสัมพันธ์ทางอำนาจในการเมืองไทย โดยเฉพาะระดับท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง ผลงานหนังสือของเธอคือ “หีบบัตรกับบุญคุณ: การเมืองการเลือกตั้งและการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายอุปถัมภ์” (2558)